Pomocna księga główna przychodni

 • Wspomniana księga główna przychodni służy do ewidencjonowania pacjentów, którym udzielono pomocy w przychodniach. Dokumentacja papierowa przechowywana jest w szafach kartotecznych, umieszczonych
  w rejestracjach oraz jest zabezpieczona przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych.
  Personel medyczny posiada dostęp do programu komputerowego za pomocą indywidualnych kodów
  oraz może dokonywać wpisów w ograniczonym dla siebie obszarze. Według oświadczenia kierownika
  dokumentacja medyczna elektroniczna jest zabezpieczona zgodnie z wymogami zawartymi w § 86
  pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Podmiot leczniczy posiada Umowę Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podmiotu leczniczego, którą zawarto dniu 24.05.2016 r. na okres od 25.05.2016 r. do 24.05.2017 r. Polisa Seria PL-T
  nr 29185069 zapewnia sumę gwarancyjną 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na
  wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, których skutki są objęte umową ubezpieczenia.
  Podmiot leczniczy przekazał dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia organowi
  prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Księga główna przychodni w ewidencji przychodni.